+
28 febrer 2016
Venda de tiquets a partir del 23 de febrer a Cal Niñu, Ajuntament i a la Llar de jubilats de 16:30 a 18:30h. El mateix dia al Local Social.
21 febrer 2016
11 febrer 2016
Núm. Sessió :         02/2016 Caràcter:                 Extraordinària Data:                         11 de febrer de 2016. D’acord al que es disposa als articles 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL), 97 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003 pel que s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), i els articles 77 i ss. del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals (ROF), em plau convocar-vos a la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament, que se celebrarà el proper dijous 11 de febrer de 2016 a les vint hores de la tarda, a la Sala d’Actes de l’Ajuntament amb el següent ORDRE DEL DIA Aprovació inicial Pressupost General de l’Ajuntament Exercici 2016   Quart, 09 de febrer de 2016. L’Alcalde, Pere Cabarrocas Sitjes
Des del 27 gener 2016 fins al 18 maig 2016
ESCOLA DE PARES I MARES Activitat gratuïta adreçada a tots els pares i mares amb fills/es de 0 a 18 anys. Espai de trobada on poder parlar, escoltar, compartir, aprendre i resoldre dubtes, inquietuds i èxits en relació a l’educació dels infants i els adolescents. LOCAL SOCIAL, horari: 17:00 a 18:30h. CALENDARI:  2015 Novembre: 4, 18 Desembre: 2, 16, 2016 Gener: 13, 27 Febrer: 10, 24 Març: 9, 23 Abril: 6, 20 Maig: 4, 18   PORTAL WEB: www.slofdiputaciogirona.cat  Un espai d’assessorament virtual i de suport, on poder fer consultes, compartir dubtes i experiències per a l’educació mitjançant la bústia i el fòrum.
Des del 9 gener 2016 fins al 18 juny 2016
De 16 a 19h al Local Social de Quart Grups de 3 a 7 anys i de 7 a 13 anys. 15€ mensuals.        
27 febrer 2016
13 febrer 2016
CARNAVAL – QUARTNESTOLTES (13 de febrer) BASES RUA El dia 4 de febrer a les 20.00h s’efectuarà una reunió a l’Ajuntament amb t
Des del 10 febrer 2016 fins al 14 desembre 2016
20 gener 2016
Aquelles persones que estiguin interessades a formar part de la borsa de treball de l’Ajuntament de Quart poden deixar a l’Ajunt
7 gener 2016
Els dimecres de 15:15 fins les 16:15h. Al Local Social de Quart. Encara hi ha places, per inscriure’s cal apuntar-se prèviament a l&#