+
2 setembre 2015
D’acord al que es disposa als articles 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL), 97 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003 pel que s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), i els articles 77 i ss. del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals (ROF), em plau convocar-vos a la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament, que se celebrarà el proper dimecres 02 de setembre de 2015 a les 20:00 de la tarda, a la Sala d’Actes de l’Ajuntament amb el següent: ORDRE DEL DIA Únic.- Sorteig de membres de les meses a les eleccions al Parlament de Catalunya de 27 de setembre de 2015. En el cas que no poguéssiu assistir-hi us prego que ho justifiqueu amb la deguda antelació davant l’Alcaldia. L’Alcalde, Pere Cabarrocas i Sitjes    
8 juny 2015
NOUS SERVEIS AL POBLE EN MATÈRIA D’INSERCIÓ I OCUPACIÓ LABORAL   L’Ajuntament de Quart engega un nou servei local per tal de fac
22 juny 2015
El CAP tancarà els següents dies de… agost: 3 tarda, 6 matí, 10 tarda, 13 matí, 17 tarda, 20 matí, 24 tarda, 27 matí, 31 tarda.
8 juny 2015
Podeu veure tota la informació fent clic  AQUÍ S’ha avançat l’obertura de la piscina a l’11 de juny. L’horari mo