L'Ajuntament de Quart ha modificat el calendari del contribuent d'aquest 2024 amb l'objectiu de facilitar el pagament de les quotes a tots els veïns i veïnes del municipi.

 

Un dels principals canvis ha estat el fraccionament en més quotes dels pagaments domiciliats de diversos impostos. Per una banda, l'Impost de Béns Immobles Urbans (IBIU) i l'Impost de Béns Immobles Rústics (IBIR) han passat de fraccionar-se en 2 terminis a fer-ho en 3. A partir d'ara el 40% de l'impost es domiciliarà el 15 de maig, el 30%, el 15 de juliol, i el 30%, l'1 d'octubre.

Un altre dels grans canvis serà l'eixamplament durant l'any del pagament dels diferents impostos i taxes, atès que anteriorment aquests s'acumulaven en èpoques concretes de l'any, sobretot a l'octubre.

La taxa de cementiris (TAXCEM), per exemple, ha passat d'haver-se d'abonar entre setembre i octubre a fer-ho entre març i maig a fer-ho.

La taxa d'escombraries (TAXESC), que també s'abonava entre els mesos de setembre i octubre, a partir d'hara s'abonarà entre l'1 de maig i el 30 de juny, per als no-domiciliats, i el 15 d'abril, per als domiciliats.

I els IBIU i IBIR,  de l'1 de juny al 31 de juliol, al 15 d'abril al 15 de juny, per als no domiciliats.

 

Si no tens els pagaments domiciliats i vols domiciliar-los, demana-ho directament a través d'una instància genèrica a l'ajuntament aquí

 

Tots aquells rebuts domiciliats de quota tributària d'import igual o superior al que disposa l'Ordenança Fiscal 1 es fraccionen d'ofici en els terminis i les dates indicades en el Calendari del Contribuent 2024.

Les persones interessades en la domiciliació que en el moment de l'acreditació de l'impost (1 de gener) no el tinguin domiciliat i vulguin acollir-se a aquesta possibilitat podran fer-ho, prèvia presentació de la corresponent sol·licitud a través, per exemple, d'instància genèrica a l'ajuntament, presencial o telemàtica (aquí) o a XALOC.

Aquesta sol·licitud s'ha de dur a terme dins de la data indicada en l'Ordenança Fiscal corresponent. Altrament, la sol·licitud tindrà efectes per al següent i posteriors exercicis tributaris.

 

 

Consulta com queda el calendari d'aquest 2024: