L’Ajuntament de Quart va celebrar dilluns al vespre la sessió plenària del mes de març.

 

Entre els set punts de l'ordre del dia, es va dur a terme l'aprovació inicial del Reglament del Consell Municipal de la Gent Gran.

Des de l'Ajuntament de Quart es pretén treballar de manera transversal per a la gent gran del municipi escoltant la seva pròpia veu i la veu de persones expertes en la matèria.L'estudi +65 comença a donar suficients resultats com per exposar-los al consell i treballar-ho

Per tant, el Consell Municipal de la Gent Gran sorgeix amb l'objectiu de promoure la participació ciutadana en l'àmbit de la gent gran tant en la vida política i econòmica com en la cultural i social del municipi de Quart. El Consell Municipal de la Gent Gran serà un òrgan consultiu, plural i autònom, mitjançant el qual es promouran accions participatives de les diverses associacions i entitats quartenques relacionades amb la gent gran.

Segons el reglament, aprovat inicialment ahir per unanimitat de tots els grups polítics, el Consell tindrà funcions de caràcter participatiu, consultiu i promocional i estarà integrat per representants de la Corporació, el president/a de l'Associació Llar de Jubilats de Quart, els presidents/es que tinguin entre les seves finalitats el treball amb la gent gran o representants que ells designin i un màxim de deu persones designades pel president/a del consell, entre d'altres.

El Consell podrà funcionar a través del seu Plenari, que es reunirà una vegada al semestre i que també podrà celebrar sessions extraordinàries.

 

Taula d'igualtat de l'Ajuntament de Quart

També es va aprovar per unanimitat la moció per a la creació de la Taula d'Igualtat de l'Ajuntament de Quart, que va entrar per urgència a la sessió.

Des de l'ajuntament es vol promoure i fomentar la igualtat en tots els àmbits de la vida municipal amb la col·laboració d'entitats quartenques, persones expertes en aquest àmbit i altres entitats supramunicipals.

Per aquest motiu, es va proposar a través d'aquesta moció, la creació de la Taula d'Entitats i Partits Polítics per a la Igualtat a l'Ajuntament de Quart amb l'objectiu d'abordar, debatre i proposar accions i polítiques per a la promoció de la igualtat en el municipi.

 

Altres temes del ple

La sessió plenària també va aprovar la proposta al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pel nomenament del jutge de pau suplent de Quart, atès que ja feia quatre anys del nomenament de l'actual jutgessa de pau suplent.

També es va ratificar la modificació dels Estatus del Consorci de les Vies Verdes, els quals es varen modificar pel Consorci al desembre de l'any 2022. A més, es va donar compte de l'informe del Resum Anual i el Control Financer del Pla Anual del Control Financer de l'anualitat 2023.