A- A A+ Alt contrast

Consulta tota la normativa vigent de l'Ajuntament de Quart, principalment ordenances i reglaments municipals.

Participació Ciutadana

Actualment l'Ajuntament de Quart encara no disposa d'un reglament o normativa de Participació Ciutadana.

Tanmateix, la ciutadania pot participar:

  • al torn de paraula de les sessions plenàries ordinàries
  • també podran efetuar alguna exposició davant del Ple, si guarda relació amb algun punt de l'ordre del dia
  • a través del dret de petició a través de l'exercici dels drets de proposta i intervenció oral
  • adreçant-se a qualsevol autoritat o òrgan municipal en petició tant d'aclariments com d'actuacions municipals
  • sol·licitant a l'Ajuntament que convoqui consulta popular en relació a qüestiòns d'especial rellevància i que siguin de competència municipal, excepte aquelles que fan referència a la hisenda local.
  • exercint la iniciativa popular, presenant propostes d'acord o actuacons o projectes de reglaments en matèries de competència municipal (subscrites al menys pel 20% de la població major d'edat)

 

Més informació al Títol cinquè "De la participació" del Reglament Orgànic Municipal (ROM).

Accedeix a l'apartat de Participació Ciutadana aquí

 

Resolucions judicials

L'Ajuntament de Quart no té sentències ni altres resolucions judicials que hagin recaigut en els procediments judicials en què la institució hagi estat part implicada els anys 2023 ni 2020.

 

Els documents estan anonimitzats i preparats per transparència

Ordenances
Altres ordenances i reglaments municipals

ADMINISTRACIÓ GENERAL

SERVEIS MUNICIPALS

INVENTARI DE CAMINS PÚBLICS