Avui, 8 de novembre a les 20h, a la Sala d'Actes de l'Ajuntament tindrà lloc la sessió del Ple 10/21 amb l'ordre del dia següent:

 1. Aprovació de les actes corresponents a les sessions 8/2021
 2. Informació de l’Alcaldia.
 3. Aprovació inicial ordenança fiscal cens gossos potencialment perillosos.
 4. Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de la incorporació de sistemes de captació d’energia solar per a la producció d’aigua calenta i d’energia solar fotovoltaica
 5. Aprovació inicial de la modificació de la Ordenança Fiscal 12, relativa a la taxa per expedició de documents administratius
 6. Aprovació inicial Estudi d’ordenació de la mobilitat a Quart
 7. Aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci del Ter
 8. Donar compte de l’aprovació del Pla Anual de Control Financer exercici 2022.
 9. Moció IVA reduït
 10. Moció Banc de Llibres
 11. Precs i preguntes