L'Ajuntament de Quart ha obert un procés de selecció, per concurs-oposició lliure, per cobrir una plaça de tècnic/a auxiliar de cultura i festes, vacant a la plantilla de l'ajuntament.

 

Aquesta plaça serà en règim laboral fix i del subgrup C1 amb una jornada de 37,5 hores setmanals i un període de prova de 4 mesos.

 

L'horari serà de jornada partida, segons les necessitats del servei. A més, amb possibilitat de caps de setmana, segons les necessitats ho requereixin.

 

El període de presentació de sol·licituds és obert, fins al 19 d'abril de 2023. 

 

Les sol·licituds es poden presentar presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC) de l'Ajuntament de Quart (Plaça de la Vila, 2, Quart. De dilluns a divendres de 8.00 a 14.30 hores) o telemàticament a la seu electrònica.

 

Entre la documentació a aportar:

  • Currículum vitae acadèmic i professional
  • Còpia del Document Nacional d'Identitat
  • Còpia del certificat de nivell C1, superior o equivalent de català
  • Còpia dels certificats i títols acreditatius dels mèrits
  • Justificant del pagament de la taxa per drets d'examen

 

Per a conèixer més informació sobre la documentació, proves, temari i funcions del lloc de treball, consulta les bases de la convocatòria.