El dilluns 9 de maig, l'Ajuntament de Quart celebra de nou la seva sessió plenària. Aquesta tindrà lloc a la Sala de Plens Municipal, situada al mateix edifici del consistori, a les 20 hores del vespre.

En concret, aquest serà el Ple ordinari 04/2022 i els temes que es tractaran en l'ordre del dia seran els següents:

  1. Aprovació de l’acta corresponent a la sessió  3/2022.
  2. Informació de l’Alcaldia.
  3. Declaració d’especial interès o utilitat municipal les obres de “Construcció de la base comarcal i servei de recollida i transport de residus municipals amb diferents models de recollida” a la zona industrial de Quart, promogudes pel Consell Comarcal del Gironès.
  4. Proposta d’acord de revocació parcial de delegació a la Diputació de Girona de diverses facultats de gestió, recaptació i inspecció de tributs i altres ingressos de dret públic locals.
  5. Proposta d’acord d’adhesió al Pla de Serveis d’Assistència Tècnica en Matèria de Turisme del CC Gironès.
  6. Proposta d’acord d’adhesió al Pla de Serveis en matèria de Gestió Documental i Tractament Arxivístic del CC Gironès
  7. Proposta  autorització compatibilitat treballador municipal
  8. Moció Poble Sahrauí.
  9. Precs i preguntes.

Les sessions plenàries estan obertes al públic. Un cop acabada la sessió es pot establir, si és el cas, un torn de paraula entre els assistents.