Bases reguladores dels premis al millor treball de recerca i millor expedient de batxillerat

 1. Què es pretén?

L’Ajuntament de Quart se sent compromès amb el municipi i amb el seu jovent; per això es vol enfortir i dinamitzar al jovent del municipi com investigadors sobre diferents temàtiques de la comunitat de Quart; i així afavorir el sentiment de pertinència al nostre territori.

L’objectiu consisteix a fomentar els valors de l’esforç, i sobretot de contribuir a millorar el coneixement del context històric, cultura, econòmic o qualsevol altre vessant sobre el nostre municipi. La iniciativa es basa a premiar a l’alumnat del municipi de Quart que cursa batxillerat aquest esforç, i l’estudi sobre el municipi on pertanyen.

 

 1. Els premis:
 •  Un premi de 150 € a l’alumne amb millor nota en el seu Treball de Recerca que tracti sobre el municipi de Quart, amb una temàtica lliure a nivell històric, cultura, geografia, economia, etc.
 • Un altre premi de 150 € a l’alumne amb millor nota a l’expedient acadèmic de Batxillerat.

 

 1. Destinataris:
 •  El premi destinat al millor Treball de Recerca sobre el municipi de Quart s’atorgarà a joves de nostre poble que actualment estiguin cursant 1r de batxillerat i que entreguen el treball a finals del 2020 a l’Institut de Vilablareix.
 • L’altre premi al millor expedient va destinat als estudiants del municipi de Quart que acaba 2n de batxillerat durant el curs 2019/2020 a l’Institut de Vilablareix.

 

 1. Condicions:

El criteri a utilitzar per atorgar els premis és la nota acadèmica.  En cas que coincideixin varis alumnes amb la millor nota, l’Ajuntament optarà per la possibilitat de doblar el premi.

 

 1. L’entrega de premis:

Una vegada coneguts/es els alumnes premiats, el regidor de joventut de l’Ajuntament de Quart els/les convocarà per lliurar els premis.

 

 1. Dret sobre el treball de recerca:

L’autor/a del premi del Treball de Recerca, de conformitat amb allò establert al Reial Decret Legislatiu per qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, cediran a l’ajuntament amb caràcter gratuït i exclusiu, sense límit territorial, ni temporal, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i exposició, en qualsevol modalitat, suport o finalitat.

Si algun participant en fer el Treball de Recerca sobre el municipi decideix donar-ho a conèixer al municipi, es pot posar en contacte amb la regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Quart.

 

 1. Política de privadesa i protecció de dades

L’acceptació de les bases comporta l’acceptació de la política de protecció de dades de l’Ajuntament de Quart. No és necessari el registre previ en cap aplicació.

La Regidoria de Joventut no recollirà cap dada d’inscripció, ja que la participació és pública. Únicament serà necessària la recollida de dades personals del guanyador o guanyadora per al lliurament del premi, el/la qual consent de manera expressa el tractament de les seves dades a l’hora de la publicació a les diferents xarxes socials, així com l’autorització per a la participació de menors en el concurs. Les dades no se cediran a tercers.

 

 1. Acceptació de les bases:

La participació en aquest concurs implica la total conformitat i acceptació de les bases.

Així mateix amb l’acceptació de les bases s’autoritza a la Regidoria de Joventut poder fer difusió a través de xarxes socials i altres mitjans digitals, les fotografies o qualsevol altre material gràfic, així com a publicar-les a les pàgines Web de l’Ajuntament o qualsevol altra publicació, sense que això suposi cap dret de remuneració o benefici algun amb excepció feta del lliurament del premi guanyat.

 

 1. Interpretació de les bases:

L’Ajuntament té potestat d’interpretar les presents bases i resoldre els dubtes i incidències que es produeixin.

 

Quart, 1 d’octubre de 2019

 

Samuel Lado Franco Regidor de Joventut, Esport i Comunicació.

 

Vanesa Edith Larramendy  Regidora d’educació i festes.