Brigada jove 2020

BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ DE 4 JOVES DE 16 A 25 ANYS PEL PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIÓ: BRIGADA JOVE 2020:

 1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

La Brigada Jove és un projecte de l’àrea de Joventut de l’Ajuntament de Quart que ofereix una oportunitat laboral a joves del municipi per la millora de l’ocupabilitat i facilitar l’accés a una feina, oferint un acompanyament formatiu en un entorn laboral proper.

Es vol facilitar que el jovent adquireixi experiències en el món laboral a partir d’un procés formatiu, que els permetin  adquirir unes bases formatives que  representin un punt de partida en la seva transició al món laboral.

L’objecte de la present convocatòria, i d’acord amb el projecte formatiu laboral de la Brigada Jove 2020, és regular la selecció de 4 joves del municipi d’edats compreses entre 16 i 25 anys per tal d’iniciar-los al món laboral amb un contracte laboral temporal de l’1 de juliol al 14 d’agost.

El projecte té tres parts independents:

 • Mòdul formatiu (última setmana de juny)
 • Mòdul de treball (de l’1 de juliol al 14 d’agost)
 • Mòdul de revisió i avaluació del procés
 1. FUNCIONS PRINCIPALS SEGONS ELS LLOCS DE TREBALL:
 • 3 places de peons de brigada municipal (16 a 25 anys):

Atendre els diferents serveis municipals en el seu sentit més ampli. Entre altres poden ser: manteniment preventiu bàsic de les instal·lacions i equipaments (pintura, tasques bàsiques, etc..), reparació,  neteja de vials i altres del municipi, manteniment zones verdes, parcs i jardins, manteniment del carrers,  suport en l’organització d’actes festius i culturals dels diferents veïnats del municipi…

 • Dedicació: 37,5 h setmanals

Per necessitat del servei  -festa Major i altres- es requerirà la modificació de la jornada, i aquesta quedarà compensada amb hores/dies de festa.

 

·         1 plaça d’auxiliar administratiu/va a les dependències municipals (16 a 25 anys):
Les tasques pròpies de la categoria d’auxiliar administratiu. Suport en l’organització d’actes culturals i festius.
–          Dedicació: 20 h setmanals

Per necessitat del serveis, -festa Major i altres- es requerirà l’ampliació de la jornada, i aquesta quedarà compensada amb hores/dies de festa.

 

 1. CONDICIONS LABORALS:
 • No haver estat contractat en els dos últims anys al projecte “Brigada Jove”.
 • Salari mínim interprofessional (part proporcional en el cas de mitja jornada) amb pagues extres prorratejades.
 • Període de contractació: De l’01 de juliol de 2020 fins el 14 d’agost de 2020.
 • Vacances disponibles per al temps de contractació: 3 dies
 • Dies personals disponibles: 1 dia
 • Vestuari dels peons de brigada: Es proporcionarà dues samarretes de cotó blau fosc amb l’escut de l’Ajuntament i una unitat de peto d’alta visibilitat de seguretat, també els Epi’s necessaris pel tipus de feina que necessitin. Només en el cas dels llocs de treball de Brigada de Serveis municipals.

 

 1. CONDICIONS DELS ASPIRANTS
 • Tenir la nacionalitat espanyola, d’acord amb les lleis vigents, o tenir la nacionalitat de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o d’aquells estats als quals, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors, de conformitat amb l’article 57 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP), i amb el que estableix la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, modificada per les Lleis orgàniques: 8/2000, de 22 de desembre, 14/2003, de 20 de novembre, 2/2009, d’11 de desembre, 10/2011, de 27 de juliol i 4/2013, de 28 de juny, i disposicions concordants. Els aspirants estrangers han d’acreditar la seva nacionalitat.
 • Les previsions dels paràgraf anterior seran d’aplicació, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, al cònjuge dels espanyols i dels nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat dependents.
 • Els estrangers a què es refereixen els apartats anteriors, així com els estrangers amb residència legal a Espanya podran accedir a les administracions públiques, com a personal laboral, en igualtat de condicions que els espanyols.
 • Haver complert 16 anys a data 1 de juliol de 2020 de començament i no excedir de l’edat màxima de 25 anys a 14 d’agost de 2020.
 • No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per accedir al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del personal laboral, del qual hagi estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no ha de trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes, accedir a l’ocupació pública.
 • No patir malaltia o defecte físic que impedeixi el normal desenvolupament de les funcions corresponents.
 • Ser resident del municipi de Quart, acreditant un període mínim de dos anys naturals mitjançant certificat d’empadronament individual.
 • Estar en possessió de la titulació de l’ESO o equivalent.
 • Tots els requisits exigits en l’apartat anterior, s’hauran de posseir per participar en la convocatòria.
 1. INSTÀNCIES

Les instàncies sol·licitant prendre part de la convocatòria han d’anar adreçades a l’alcalde president de la Corporació, així mateix s’haurà d’indicar per el lloc que s’opta (només un lloc de treball) i s’hauran de presentar tota la documentació requerida, través de la instància genèrica  d’E-tram (www.quart.cat).

El termini per a la presentació d’instàncies serà des del 20 de maig al 3 de juny de 2020, ambdós inclosos. Qualsevol sol·licitud fora de termini serà exclosa.

Les instàncies, que les trobareu adjuntes, hauran d’anar acompanyades de la següent documentació:

 • Currículum Vitae de l’aspirant signat pel mateix.
 • Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat (DNI), Número d’Identificació d’Estranger (NIE) o, si s’escau, passaport, de l’aspirant.
 • Certificat d’empadronament individual de l’aspirant, acreditant un període mínim de dos anys naturals de residència al municipi de Quart.
 • Certificat de l’ESO o titulació equivalent.

En cas de ser menor d’edat:

 • Autorització de la mare/pare o tutor legal  de conformitat  de que el menor presenti sol·licitud d’oferta temporal de treball i el consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria.
 • Fotocòpia DNI o document d’identitat de la mare/pare o tutor legal del menor d’edat.

L’ocultació o falsedat demostrada de dades comporta l’exclusió del procés selectiu, sense perjudici de l’exigència de responsabilitats.

 

 1. ADMISSIÓ D’ASPIRANTS

Un cop acabat el termini de presentació de sol·licituds, mitjançant la web de l’ajuntament de Quart (www.quart.cat) es publicarà:

La llista provisional dels aspirants d’admesos i exclosos, i s’atorgarà als aspirants un termini de 5 dies naturals per a esmenes de documents.

Un cop finalitzat el termini d’esmenes es publicarà  a la web de l’ajuntament de Quart (www.quart.cat) el llistat d’aspirants admesos i exclosos definitius, i es fixarà el lloc, data i hora del sorteig públic i entrevista personal.

Acabat tots els terminis de presentació de sol·licituds i d’esmena de documents, no s’admetrà cap document  i quedaran exclosos de la realització del sorteig.

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, els aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, així com la publicitat d’aquestes dades, d’acord amb la normativa vigent.

 

 1. ÒRGAN DE SELECCIÓ

 L’òrgan de selecció serà col·legiat i la seva composició s’ajustarà als principis d’imparcialitat i professionalitat dels seus membres i es constituirà de la següent manera:

 • President

Titular: Carles Velasco Perarnau, Secretari de l’Ajuntament de Quart.

Suplent: Joan Donat i Font, TAG de l’Ajuntament de Quart.

 • Secretari

Titular: Susanna Hernández López, personal de l’Ajuntament de Quart.

Suplent: Josep Llinàs Llinàs, personal de l’Ajuntament de Quart.

 • Vocal 1

Titular: Jordi Sances Jiménez, Cap de la Brigada de Serveis municipals.

Suplent:  Oriol Ferrer Fuentes, Oficial de la Brigada de Serveis municipals.

Tots els membres de l’òrgan de selecció hauran d’estar en possessió de titulació igual o superior a l’ exigida als aspirants.

L’òrgan de selecció no es pot constituir ni actuar sense l’assistència de més de la meitat dels seus membres, ja siguin titulars o suplents, i les decisions s’adoptaran per majoria. Sempre serà necessària la presència del president i del secretari o persones que els substitueixen.

L’òrgan de selecció resoldrà per majoria tots els dubtes que puguin sorgir en relació amb l’aplicació i la interpretació d’aquestes bases, així com la forma d’actuació en els casos no previstos en les mateixes.

 

 1. FORMA DE SELECCIÓ

 El procediment d’aquesta convocatòria tindrà dues fases:

 • Primera fase: el sorteig es farà per retransmissió públic a través de l’instagram de l’àrea de joventut de l’Ajuntament de Quart: @estaciojovequart.

La data i hora d’aquest sorteig es publicaren a través de les xarxes socials de l’Ajuntament.

Un cop publicada la llista definitiva dels aspirants admesos, es dipositarà la butlleta que l’aspirant prèviament haurà omplert amb les seves dades personals (Nom i cognoms, DNI, Telèfon de contacte i l’opció de lloc de treball seleccionada)  per al dia de la celebració del sorteig.

 • Segona fase: Entrevista personal

Consistirà en una entrevista amb l’òrgan de selecció i versarà sobre qüestions pròpies de les places a cobrir.

Els aspirants no seleccionats quedaran en llista de reserva.

 

 1. RELACIÓ DELS CANDIDATS SELECCIONATS, PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

Finalitzades les fases de la convocatòria i havent sortit seleccionats/des els/les aspirants per als llocs de treball, l’òrgan de selecció farà públic a la web municipal i seu electrònica.

Per tal de garantir el respecte i la confidencialitat de les dades de les persones aspirants, en el marc de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i garantia de drets digitals, es farà constar  com a referència  les inicials dels seus noms i cognoms i les tres darreres xifres i la lletra del número del seu Document Nacional d’Identitat. L’òrgan de selecció proposarà al President de la Corporació la contractació com a personal laboral temporal, amb un període de prova de quinze dies.

Els aspirants proposats hauran de presentar-se a la Secretaria (Recursos Humans) de la Corporació,  en el període: del 10 de juny al 14 de juny de 2020, per tal de formalitzar la contractació.

 

 1. PERÍODE DE PROVA

S’estableix un període de prova de quinze dies per a tots els llocs de treball.  En el cas de la Brigada de Serveis municipals, el període de prova serà supervisat per al Cap de la Brigada Municipal i Regidor de l’Àrea d’Obres i Serveis,  i pel que fa a l’àrea d’oficines (Secretaria) serà supervisat per l’Alcalde President de la Corporació, que aquests valoraran i emetran informe sobre els seus coneixements i les seves capacitats a les activitats realitzades, la qualitat i l’eficàcia en el desenvolupament de les diferents tasques, i l’adaptació a l’entorn de treball.

En el cas que els aspirants no superin el període de prova, l’Ajuntament podrà desistir del contracte laboral.

 

 1. INTERPRETACIÓ I INCIDÈNCIES

 L’òrgan de selecció quedarà facultat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris per al bon ordre del concurs, en tot allò que aquestes bases no hagi  previst.

A més, per causes de força major, derivades de la pandèmia del COVID-19 o altres, l’Ajuntament de Quart podrà anul·lar aquesta convocatòria.

 

Sol·licitud per participar a la brigada jove 2020 (en PDF)

Heu de descarregar i omplir tots els camps. Extraordinàriament només cal omplir les dades, s’enten que amb l’enviament de la documentació mitjançant la sol·licitud genèrica per registre electrònic de l’Ajuntament (amb certificat) es donen per signades les fulles.

 

Si no teniu un certificat electrònic vàlid, podeu fer servir idCAT mòbil, el podeu obtenir a idcatmobil.seu.cat caldrà que tingueu a mà:

 • DNI (Document Nacional d’Identitat) o TIE (Targeta d’Identitat d’Estranger)
 • TSI (Targeta Sanitària Individual) del CatSalut (Servei Català de la Salut)
 • Telèfon mòbil

 

Brigadajove