Consell Municipal de Quart

El Consell municipal, és un òrgan consultiu destinat a fomentar la participació ciutadana i el debat entorn la cohesió i la inclusió social a Quart.

El Consell és un òrgan col·legiat de participació  comunitària per assessorar, consultar, proposar i participar en la presa de decisions que afecten a la xarxa de relacions socials i ciutadanes del municipi de Quart. Que es regeix pel següent reglament de règim intern:

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Definició
El Consell Municipal, és un òrgan consultiu destinat a fomentar la participació ciutadana i el debat entorn la cohesió i la inclusió social a Quart.
El Consell és un òrgan col·legiat de participació comunitària per assessorar, consultar, proposar i participar en la presa de decisions que afecten a la xarxa de relacions socials i ciutadanes del municipi de Quart.
Article 2. Objectius del Consell Municipal de Cohesió Social i Participació

Són objectius del Consell Municipal de Cohesió Social i Participació:
1. Facilitar el coneixement mutu entre entitats i associacions.
2. Generar xarxa de relacions i col·laboració entre les entitats i les associacions.
3. Programar i articular l’oferta d’activitats esportives, socials, culturals, educatives, d’oci… organitzades, tant per les entitats com per l’Ajuntament.
4. Participar en el disseny i desenvolupament de programes i projectes específics (salut, educació i serveis socials). Estudiar, emetre informes i elaborar propostes sobre els assumptes que consideri d’interès per a les associacions, els altres agents del Consell i el municipi per tal de facilitar aquells canvis que portin a un municipi més inclusiu i estructurat des de les aportacions dels ciutadans.
5. Vetllar per la difusió eficaç i eficient de les activitats programades per millorar la resposta ciutadana a les activitats proposades
6. Potenciar l’associacionisme a través de donar suport a les associacions existents o de nova creació en els aspectes que es considerin necessaris.
7. Establir un espai de reflexió i anàlisi sobre la vitalitat de l’associacionisme en el municipi, per promoure accions de millora, esdevenint l’espai de referència de col·laboració i d’establiment de sinergies entre els diferents agents.
8. Aprendre a treballar junts en benefici del municipi. Aquest objectiu esdevé la síntesi del conjunt d’objectius del Consell i que per tant, li dóna sentit.

Article 3. Funcions del Consell Municipal de Cohesió Social i Participació
Són funcions del Consell Municipal de Cohesió Social i Participació:
1. Donar compliment i desenvolupar els objectius del Consell.
2. Analitzar i debatre les necessitats socials del municipi de Quart i elaborar propostes d’actuació.
3. Promoure la transferència de coneixements, la difusió de bones pràctiques i la innovació entre les entitats del municipi.
4. Coordinar i fer el seguiment dels grups de treball que es creïn en el marc del Consell.
5. Altres funcions que el Ple del Consell o les entitats membres puguin proposar.

TÍTOL II. COMPOSICIÓ, ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT DEL CONSELL

Article 4. Composició del Consell Municipal de Cohesió Social i Participació
a) Càrrecs electes de l’Ajuntament de Quart:
– L’alcalde o alcaldessa o persona en qui delegui, que ostentarà la presidència.
– El regidor o regidora de Serveis Socials o persona en qui delegui.
– Els portaveus dels diferents grups municipals.
b) Personal tècnic de l’Ajuntament de Quart:
– Un/a tècnic dels serveis socials municipals que desenvolupa les tasques de la secretaria tècnica del Consell.
c) Representants d’entitats que treballen al municipi:
– Un/a representant de cadascuna de les associacions del municipi de caràcter veïnal, cultural, esportiu, d’oci o social sense afany de lucre, que estableixen la composició originària del Consell Municipal de Cohesió Social i Participació.
– Altres entitats que puguin incorporar-se al Consell, si reuneixen els requisits de l’article 6.
d) Representants de serveis públics del municipi:
– Un/a representant de cada servei públic pertanyent als sistemes d’ensenyament, serveis socials i salut.

Article 5. Estructura i funcionalment del Consell
El consell s’organitza en els següents òrgans:
1. Presidència
La Presidència del Consell recaurà en l’alcalde/alcaldessa o persona en qui delegui, i seran les seves funcions:
– Convocar i presidir les sessions plenàries del Consell.
– Determinar l’ordre del dia i moderar els debats.
– Proposar l’aprovació de les entitats membres del Consell.
2. Vicepresidència
La Vicepresidència recaurà en un/a representant d’una entitat membre del Consell, nomenada pel Plenari. És elegida per un període de 4 anys no prorrogable. El càrrec té un caràcter nominal i, en cas de baixa per renúncia, dimissió o qualsevol altre motiu, es procedeix a la convocatòria del procés electoral del Plenari per cobrir la vacant.
3. Plenari
El plenari del Consell Municipal de Cohesió Social i Participació, és l’òrgan de màxima representació del Consell, i hi participen la Presidència, la Vicepresidència, les entitats membres del Consell i la Secretaria tècnica.
Són membres de ple dret del Plenari tots els representants que figuren a l’article 4 del present Reglament.
Els càrrecs de representació política i estaran supeditats a la vigència de cada mandat electoral de la Corporació municipal.
Es reunirà de forma ordinària com a mínim 2 vegades l’any i de forma extraordinària quan el convoqui el president o a petició d’un terç del nombre d’entitats membres del Consell.
La convocatòria extraordinària del plenari ha de tenir també ordre del dia i s’ha de fer amb una antelació mínima de tres dies hàbils si la urgència ho permet. El Plenari és convocat per la Presidència, bé a iniciativa pròpia o bé quan ho demanin un terç del nombre legal de membres del Plenari.
El Plenari elaborarà documents valoratius que recullin les aportacions en el procés de deliberació.
Altres funcions del Plenari són:
-L’aprovació i modificació, si s’escau, de la proposta de Reglament del Consell.
-L’elecció i revocació de la Vicepresidència, d’acord amb el que estableix l’article 5é el present Reglament.
-Aprovar la creació de les Comissions de Treball.
-Aprovar les propostes de treball de les Comissions de Treball i les seves memòries anuals.
4. Comissions de treball
Atesa la diversitat de les entitats membres del Consell i dels àmbits d’actuació del Consell Municipal de Cohesió Social i Participació, i per tal d’aconseguir una major operativitat, es preveu la possibilitat de constituir diferents comissions de treball amb tasques concretes i durada determinada, en funció de les línies de treball marcades pel pla de treball del Consell.
Aquestes comissions de treball poden estar integrades, també, per persones expertes que no formin part del Consell, de l’àmbit universitari, professional, sindical, patronal, associatiu. etc.
La periodicitat de les reunions, ordinàries o extraordinàries, de cada comissió de treball, s’establirà per part dels components de cada comissió en el moment de la seva constitució.
Les conclusions i propostes de les comissions de treball es presentaran davant el Plenari.
5. Secretaria tècnica
Té les funcions de suport tècnic i administratiu en tots els temes que tinguin relació amb l’objecte i competències del Consell Municipal de Cohesió Social i Participació, especialment pel que fa a l’organització, dinamització i seguiment de les comissions de treball, així com dels informes del Plenari.
Aquestes funcions es poden concretar en:
– Assistència a totes les reunions del Plenari i de les Comissions de Treball.
– Prendre acta de les reunions, que reflecteixi els acords presos.
-Vetllar i facilitar l’execució dels acords presos.
-Vetllarà per l’existència d’un sistema de comunicació eficaç del Consell.
Article 6. Procediment d’incorporació de noves entitats al Consell Municipal de Cohesió Social i Participació
Si alguna associació vol incorporar-se al Consell Municipal de Cohesió Social i Participació, haurà de seguir els següents requisits:
– Tenir la seu social i activitat principal en el terme municipal de Quart.
– Estar legalment constituïda com a entitat, segons la normativa vigent de la Generalitat de Catalunya.
– Que l’entitat hagi formalitzat la petició d’ingrés a l’Ajuntament de Quart, adjuntant els seus estatuts.

El President, prèvia consulta al Plenari aprovarà l’ingrés de l’entitat com a nou membre del Consell.