Ordenances

Ordenances Fiscals 2020


Ord1 
General de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal.

Ord2  Reguladora de l’impost sobre béns immobles.

Ord3  Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Ord4  Impost sobre construccions instal·lacions i obres.

Ord5  Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Ord6 Impost sobre activitats econòmiques.

Ord7 Taxa per a l’autorització, llicència i permís municipal ambiental de les activitats.

Ord8  Taxa per llicències urbanístiques.

Ord9  Reguladora de les taxes del cementiri municipal.

Ord10 Reguladora de les taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals.

Ord11 Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública.

Ord12 Taxa per expedició de documents administratius.

Ord13 Taxa per l’adquisició de distintius municipals.

Ord14 Taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del vol, sòl i el subsòl del domini públic en favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament.

Ord15 Taxa pel subministrament d’aigua potable.

Ord16 Taxa per la prestació del servei de la llar d’infants.

Ord17 Taxa per les ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública.

Ord18 Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, ruïnes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues.

Ord19 Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions i mercat setmanal situats en terrenys d’ús públic.

Ord20 Contribucions especials.

Ord21 Reguladora de les taxes de preus públics.

Ord22 Taxes per a la utilització de les instal·lacions i equipaments municipals.

Ord23 Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal.

Ord24 Taxa aprofitament especial amb motiu de la celebració civil de casaments a l’Ajuntament.

Ord25 Taxa per a visites al Museu de la Terrissa

Ord26 Reguladora de les fires i exposicions de l’àrea de promoció econòmica.

Ord27 Taxa per la publicitat a l’emisora i a la revista municipal

Ord28 Taxa per a la utilització del servei de transport escolar no obligatori dins el terme municipal de Quart


Altres ordenances i reglaments municipals

 

Activitats i medi ambient

ord_animals Ordenança municipal de tinença d’animals

Catàleg d’arbres del municipi de Quart

 

Administració general

ord.empadronament Ordenança municipal reguladora dels requisits formals en el procés d’empadronament

ord. admin electr Ordenança reguladora de l’administració electrònica de l’Ajuntament de Quart

junta_pericial  Reglament de funcionament de la Junta Pericial de Cadastre de rústica

 

Serveis municipals

habitatges_barcelo Reglament casal socioeducatiu Habitatges Barceló

museu_quart Reglament del servei públic Museu de la Terrissa de Quart

us_instal_municipal Reglament d’ús de les instal·lacions municipals

intern_baldufa Reglament d’ús de la llar d’infants municipal

sala_lectura Reglament d’ús de la sala de lectura

 

Urbanisme

obres  Ordenança reguladora de les obres subjectes al règim de comunicació prèvia

Aparcaments Ordenança reguladora d’aparcaments

neteja_tancament_solars Ordenança de neteja i tancament de solars

Soroll   Ordenança de soroll i les vibracions del municipi de Quart
Plaques solars  Ordenança municipal reguladora de la incorporació de sistemes de captació d’energia solar per a la producció d’aigua calenta i d’energia solar fotovoltaica

Inventari de camins públics
  1. Camins municipals
  2. Camins municipals topogràfic
  3. Camins municipals Ortofotomapa
  4. Fitxes
  5. Memòria
  6. Mapa camins històrics.