Ple

Les eleccions celebrades el passat 24 de maig del 2015 van fer composar el Ple de la següent forma:
Independents per Quart Partit dels socialistes de Catalunya (PSC-CP) 4 regidors
Quart Actiu Activisme Municipal (QA-AM) 2 regidors
Alternativa per Quart – ERC(AxQ) 3 regidors
Partit demòcrata (PDCAT) 2 regidors

 

Per Decret de l’Alcaldia 155/2017, de 20 de juliol de 2017, es delega l’exercici de les atribucions genèriques de direcció i gestió, excepte la facultat de resoldre per mitjà d’actes administratius que afectin a tercers, relatives a les àrees que s’indiquen, prèvia acceptació de la persona designada, als Tinents d’Alcalde i Regidors següents:

1.Primer Tinent d’Alcalde, Sr. Miquel Cortés Cardenal (PSC-CP):

 • Medi Ambient
 • Obres i Serveis
 • Urbanisme

2.Segon Tinent d’Alcalde, Sr. Narcís Mas Martí (PSC-CP):

 • Hisenda

3.Tercer Tinent d’Alcalde: Sra. Silvia Ballesteros Olmedo (QA-AM):

 • Salut
 • Serveis Socials
 • Cooperació
 • Igualtat

4.Regidora Sra. Glòria Ribas Domènech (PSC-CP):

 • Esports
 • Gent Gran
 • Joventut
 • Promoció Econòmica

5.Regidora Sra. Rosa Rosell (PSC-CP):

 • Cultura
 • Festes

Es reserven per l’Alcaldia, és a dir, Carles Gutiérrez Medina (QA-AM), les àrees de:

 • Governació i règim Intern
 • Educació
 • Societat de la informació
 • Urbanisme 
 • Activitats econòmiques

 

A l’oposició resten com a regidors:

Francesc Perez Puig (AxQ).
Joan de Domingo i Miquel (AxQ).
Laura Vall·llosera i Casanovas (AxQ).
Jordi Batlle Egea (PDCAT).
Alexandra Ginesta Madruga (PDCAT).