Edictes BOP

Exercici: 2020 Bop: 187-0 Edicte: 6839 XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) - Aprovació dels padrons de l'aigua del quart bimestre de l'exercici 2020 corresponents a l'Ajuntament de Saus, Camallera i Llampaies
Exercici: 2020 Bop: 187-0 Edicte: 6735 AJUNTAMENT DE QUART - Exposició pública del Pla econòmic financer 2020-21
Exercici: 2020 Bop: 182-0 Edicte: 6569 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Exposició pública del padró de l'aigua del tercer trimestre i del padró d'escombraries i clavegueram del quart trimestre de l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 169-0 Edicte: 6175 AJUNTAMENT DE QUART - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm. 29, reguladora de la taxa per drets d'examen i participació en proves selectives a l'Ajuntament de Quart
Exercici: 2020 Bop: 142-0 Edicte: 5142 CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS - Aprovació definitiva del Projecte simplificat per a la implantació d'una deixalleria bàsica al municipi de Quart
Exercici: 2020 Bop: 132-0 Edicte: 4565 AJUNTAMENT DE QUART - Informació pública de l'aprovació de l'Ordenança fiscal taxa per drets d'examen i participació en proves selectives a l'Ajuntament de Quart
Exercici: 2020 Bop: 131-0 Edicte: 4512 AJUNTAMENT DE QUART - Convocatòria pública per cobrir la plaça vacant de jutge de pau titular
Exercici: 2020 Bop: 127-0 Edicte: 4293 AJUNTAMENT DE GIRONA - Relació d'objectes perduts corresponents al tercer i quart trimestre de 2019