Edictes BOP

Exercici: 2020 Bop: 10-0 Edicte: 116 AJUNTAMENT DE QUART - Aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2020 i els seus annexos
Exercici: 2019 Bop: 248-1 Edicte: 10476 AJUNTAMENT DE QUART Edicte d'aprovació definitiva de modificació de l'ordenança fiscal número 2 reguladora de l'impost sobre béns immobles
Exercici: 2019 Bop: 247-0 Edicte: 10344 AJUNTAMENT DE FIGUERES Edicte d'aprovació del padró fiscal corresponent al segon sector del quart trimestre de 2019 de la taxa pel subministrament d'aigua potable, taxa pel servei de clavegueram i taxa pel servei de recollida, deixalleria, tractament i eliminació d'escombraries domiciliàries i residus sòlids urbans, amb el corresponent Impost sobre el valor afegit ( IVA ) meritat respecte la taxa d'aigua i clavegueram i respecte el cànon
Exercici: 2019 Bop: 238-0 Edicte: 9941 AJUNTAMENT DE QUART Anunci d'aprovació de la relació de persones admeses i excloses del procés selectiu d'una plaça d'un/a tècnic/a de Serveis al Territori, en règim de funcionari de carrera
Exercici: 2019 Bop: 238-0 Edicte: 9936 AJUNTAMENT DE QUART Anunci d'aprovació de la relació de persones admeses i excloses del procés selectiu d'una plaça d'un/a coordinador/a de Serveis Tècnics, en règim de funcionari de carrera
Exercici: 2019 Bop: 235-0 Edicte: 9634 AJUNTAMENT DE QUART Anunci d'aprovació inicial del pressupost general de l'exercici 2020 i els seus annexos
Exercici: 2019 Bop: 230-0 Edicte: 9354 AJUNTAMENT DE QUART Edicte d'aprovació definitiva modificació de pressupost
Exercici: 2019 Bop: 227-0 Edicte: 9334 AJUNTAMENT DE FIGUERES Edicte d'aprovació del padró fiscal corresponent al primer sector del quart trimestre de 2019 de la taxa pel subministrament d'aigua potable, taxa pel servei de clavegueram i taxa pel servei de recollida, deixalleria, tractament i eliminació d'escombraries domiciliàries i residus sòlids urbans, amb el corresponent Impost sobre el valor afegit ( IVA ) meritat respecte la taxa d'aigua i clavegueram i respecte el cànon