Edictes BOP

Exercici: 2020 Bop: 142-0 Edicte: 5142 CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS - Aprovació definitiva del Projecte simplificat per a la implantació d'una deixalleria bàsica al municipi de Quart
Exercici: 2020 Bop: 132-0 Edicte: 4565 AJUNTAMENT DE QUART - Informació pública de l'aprovació de l'Ordenança fiscal taxa per drets d'examen i participació en proves selectives a l'Ajuntament de Quart
Exercici: 2020 Bop: 131-0 Edicte: 4512 AJUNTAMENT DE QUART - Convocatòria pública per cobrir la plaça vacant de jutge de pau titular
Exercici: 2020 Bop: 127-0 Edicte: 4293 AJUNTAMENT DE GIRONA - Relació d'objectes perduts corresponents al tercer i quart trimestre de 2019
Exercici: 2020 Bop: 123-0 Edicte: 4081 AJUNTAMENT DE QUART - Aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2020 Bop: 105-0 Edicte: 3221 CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS - Aprovació inicial del Projecte simplificat per a la implantació d'una deixalleria bàsica al municipi de Quart
Exercici: 2020 Bop: 101-0 Edicte: 2971 AJUNTAMENT DE QUART - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 2/2020, corresponent a suplements de crèdits i crèdits extraordinaris per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 99-0 Edicte: 2927 AJUNTAMENT DE QUART - Aprovació definitiva de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 21, reguladora dels preus públics