Edictes BOP

Exercici: 2019 Bop: 97-0 Edicte: 3856 AJUNTAMENT DE QUART Edicte d'informació pública d'un expedient de modificació del pressupost
Exercici: 2019 Bop: 93-0 Edicte: 3635 AJUNTAMENT DE QUART Edicte d'aprovació definitiva de diversos projectes d'obres
Exercici: 2019 Bop: 90-0 Edicte: 3593 AJUNTAMENT DE QUART Anunci d'aprovació de la relació de persones admeses i excloses del procés selectiu d'una plaça de tècnic/a de Medi Ambient, en règim de funcionari de carrera
Exercici: 2019 Bop: 79-0 Edicte: 3010 AJUNTAMENT DE QUART Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de pressupost
Exercici: 2019 Bop: 71-0 Edicte: 2641 DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES Serveis Territorials a Girona Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l'Ajuntament de Quart, per als anys 2019 - 2023 (codi de conveni núm.17100312142019)
Exercici: 2019 Bop: 58-0 Edicte: 2193 AJUNTAMENT DE QUART Edicte de correcció d'errors
Exercici: 2019 Bop: 54-0 Edicte: 1830 AJUNTAMENT DE QUART Edicte d'aprovació inicial d'uns projectes d'obra
Exercici: 2019 Bop: 53-0 Edicte: 1812 AJUNTAMENT DE QUART Edicte d'informació pública d'un expedient de modificació del pressupost