Edictes BOP

Exercici: 2018 Bop: 54-0 Edicte: 2252 AJUNTAMENT DE QUART Edicte d'aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2018 Bop: 44-0 Edicte: 1756 AJUNTAMENT DE QUART Edicte d'aprovació del plec de clàusules i la licitació d'una concessió administrativa (Bar local social)
Exercici: 2018 Bop: 40-0 Edicte: 1597 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS Edicte d'aprovació del padró fiscal del quart trimestre de l'exercici 2017 del consum d'aigua potable
Exercici: 2018 Bop: 38-0 Edicte: 1433 AJUNTAMENT DE QUART Edicte d'aprovació del plec de clàusules i la licitació d'una concessió administrativa (Bar piscina)
Exercici: 2018 Bop: 27-0 Edicte: 887 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'aprovació del padró i del cobrament en període de pagament voluntari del quart trimestre 2017 de la taxa d'aigua, escombraries i clavegueram
Exercici: 2018 Bop: 25-0 Edicte: 766 AJUNTAMENT DE VILAFANT Edicte d'aprovació del padró pels serveis de subministrament d'aigua, de clavegueram, i de recollida i eliminació d'escombraries corresponent al quart trimestre de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 15-0 Edicte: 342 AJUNTAMENT DE QUART Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 15-0 Edicte: 341 AJUNTAMENT DE QUART Edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm. 14, reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general