Edictes BOP

Exercici: 2020 Bop: 57-0 Edicte: 2031 AJUNTAMENT DE QUART - Aprovació de la comprovació, actualització i rectificació de l'inventari general de béns i drets
Exercici: 2020 Bop: 57-0 Edicte: 2019 AJUNTAMENT DE QUART - Aprovació plec de clàusules concessió ús privatiu bé domini públic per instal·lació deixalleria
Exercici: 2020 Bop: 55-0 Edicte: 1950 AJUNTAMENT DE QUART - Modificació de l'ordenança fiscal de preus públics
Exercici: 2020 Bop: 55-0 Edicte: 1949 AJUNTAMENT DE QUART - Informació pública de modificació de l'ordenança fiscal de la taxa per a la prestació del servei de llar d'infants
Exercici: 2020 Bop: 44-0 Edicte: 1473 AJUNTAMENT DE QUART - Nomenament de funcionaris
Exercici: 2020 Bop: 34-0 Edicte: 1069 AJUNTAMENT DE QUART - Aprovació de les bases i la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball d'auxiliars administratius/ves
Exercici: 2020 Bop: 31-0 Edicte: 940 AJUNTAMENT DE QUART - Informació pública de modificació de l'Ordenança fiscal taxa visites al Museu de la Terrissa de Quart
Exercici: 2020 Bop: 27-0 Edicte: 957 AJUNTAMENT DE QUART - Extracte en la BDNS de la convocatòria 494971 de subvencions mitjançant el procediment de concurrencia competitiva, durant els anys 2020 i 2021, organitzades per les entitats municipals sense ànim de lucre