Edictes BOP

Exercici: 2017 Bop: 159-0 Edicte: 7121 AJUNTAMENT DE QUART Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 151-0 Edicte: 6815 AJUNTAMENT DE QUART Edicte sobre retribució de membres corporatius
Exercici: 2017 Bop: 151-0 Edicte: 6814 AJUNTAMENT DE QUART Edicte sobre delegacions de l'alcalde a favor de la Junta de Govern Local
Exercici: 2017 Bop: 151-0 Edicte: 6813 AJUNTAMENT DE QUART Edicte sobre delegacions de l'alcalde a favor de regidors
Exercici: 2017 Bop: 151-0 Edicte: 6808 AJUNTAMENT DE QUART Anunci de nomenament de personal eventual d'especial confiança i assessorament
Exercici: 2017 Bop: 151-0 Edicte: 6807 AJUNTAMENT DE QUART Edicte sobre nomenament de tinents d'alcalde
Exercici: 2017 Bop: 138-0 Edicte: 6165 AJUNTAMENT DE QUART Edicte d'aprovació definitiva de la modificació d'un projecte d'urbanització
Exercici: 2017 Bop: 138-0 Edicte: 6140 AJUNTAMENT DE QUART Edicte d'aprovació inicial d'un projecte d'obres